சிரிப்பு வருது

சிரிப்போம் சிரிப்போம்… சிரித்து கொண்டே இருப்போம்….

நவீன திருக்குறள்…

நவீன திருக்குறள்…

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் தகர
சிலேட்டில் எழுதிப் பழகு.

ஆட்டலில் நல்லாட்டல் மாவாட்டல் அவ்வாட்டல்
ஓட்டலில் ஆட்டப் படும்.

கற்க கசடற கற்பவை கற்றபின்
நிற்க Employment Office முன்.

இன்பத்துள் இன்பம் சொறியின்பம் அவ்வின்பம்
சொரிந்தபின் துன்பம் தரும்.

எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல எரியாத
Municipality விளக்கே விளக்கு.

கற்ககசடற கற்கண்டு குமுதம் கற்றபின்
விற்க பாதி விலைக்கு …

போடுக தண்ணி போடுக போட்டபின்
ஆடுக அதற்கு தக.

– சிசு…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: